Zapraszamy do udziału w najbliższym szkoleniu przygotowującym realizatorów programu Moje życie, mój wybór

Cele szkolenia:

Termin szkolenia: 21 – 22 marca 2018 roku

Miejsce szkolenia: Warszawa

Szczegółowe informacje na temat ośrodka szkoleniowego zostaną przekazane zakwalifikowanym uczestnikom szkolenia w terminie późniejszym.

Wykładowcy: Szkolenie będzie prowadzone przez specjalistów z Fundacji Poza Schematami.

Planowana liczba uczestników: 16 osób

Ważne informacje dotyczące kwalifikacji na szkolenie:

Szkoła/placówka zgłaszająca swojego pracownika na szkolenie deklaruje gotowość do:

Uczestnicy szkolenia:

Koszty uczestnictwa w szkoleniu:

Informujemy, że koszt szkolenia jest w pełni finansowany przez Krajowe Biuro. Uczestnik szkolenia ma zagwarantowane:

Krajowe Biuro nie refunduje kosztów dojazdu na szkolenie.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 1 marca 2018 roku.


Zgłoszenia należy przesyłać mailem (z załączeniem skanu oświadczenia szkoły), pocztą, faxem lub składać osobiście na adres:

Osobą odpowiedzialną za szkolenie jest:

Wszystkie osoby, które przyślą zgłoszenie zostaną poinformowane drogą mailową o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu na szkolenie do dnia 9 marca 2018r.

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu osoby, które otrzymały potwierdzenie zakwalifikowania proszone są o pilne poinformowanie koordynatora projektu o rezygnacji, najpóźniej do dnia 16 marca 2018r.


Dokumenty do pobrania: